Hoe gaan we om Met uw gegevens

Privacy Verklaring

Naam: Familiehoeve-BB B.V.
Adres: Oosterstraat 42, 1654 JL Benningbroek
E-mailadres: info@defamiliehoeve.nl
Telefoonnummer: 0229-703710


Introductie

Nodig voor onze dienstverlening
Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Om gebruik te maken van andere diensten van derden is het somsnodig om gegevens te delen. Als wij u bijvoorbeeld doorverwijzen, zullen wij ook een deel van uw medisch dossier moeten delen. Wij doen dit enkel met uw toestemming en verstrekken slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor dedesbetreffende dienstverlening.

Wettelijk verplichtingen
Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers vijftien jaar te bewaren en uw persoonlijk dossier 10 jaar. Als de wettelijkebewaartermijn is verlopen en u niet langer bewoner bij ons bent, worden de gegevens vernietigd.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al onze bewoners. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer de websitebezocht wordt. Dit geldt zowel voor voormalig bewoners, mogelijk toekomstige bewoners of familie.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Onze organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.


Persoonsgegevens en verwerking daarvan

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u bewoner wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e‐mailadres. Wanneer u behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd inuw dossier. In ons elektronische systeem kunnen ook een zorgplan, contactmomenten en afgestemde gegevens opgenomenworden.

Wat betekent verwerken?
De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, metelkaar in verband brengen en het verstrekken aan derden indien nodig.

Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?
Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandel of zorgovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voordat u bij ons wonen komt vragen wij uw toestemming. Voor kinderen onder de zestien jaar vragen wij toestemming van eenouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.

Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet volledig van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverdworden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om een dossier bij te houden om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.


Wat doen wij met uw gegevens?

Inschrijving
Indien u zich inschrijft moet u naast de onder 2.1 genoemde gegevens ook uw BSN-nummer opgeven. Dit zodat wij uwidentiteitsbewijs kunnen controleren. Hier wordt geen kopie of scan van gemaakt. Indien nodig wordt uw dossier bij uwvoorgaande zorgaanbieder aangevraagd.

Verwijzing
Soms besluit uw huisarts u te verwijzen naar een andere specialist. Alleen noodzakelijke persoonsgegevens worden in zo’n gevalverstrekt aan de desbetreffende. Wanneer u een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven vantoestemming.

Betaling
Uw gegevens worden ook gebruikt voor het verstrekken van facturen. Dat kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewarenwij voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

Zorgverzekeraar
Indien u verzekerd bent, wisselen wij uw enkel noodzakelijke persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van verzekerde voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek dienen de gevraagdegegevens te worden verstrekt. Hierbij wordt de privacy van onze bewoners altijd vooropgesteld.

Bezoek website
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies.

Melden van incidenten
Als onverwacht iets fout is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is – danzullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor umogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier van ons of eenadministratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met dezepartij, zodat uw privacy beschermd is.


Plichten zorgaanbieder

Beveiliging
Zorgaanbieders hebben verplichting tot beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze medewerkers die patiëntgegevens verwerken of daarvan kennisnemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding. Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor hetdelen van die gegevens. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Iedere zorgverlener mag alleen onder zijn of haar eigen account inloggen. In uitzonderingsgevallen kan het toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een dossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen. Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Verantwoordingsplicht
Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.


Waar heeft u recht op?

Recht op inzage en afschrift
U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding vande zorgprofessional. Verder hebt u recht op een afschrift van uw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder ditinzagerecht. Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

Recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw dossier (laten) aanvullen. Bijvoorbeeld met eensecond opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling/zorg. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpelewijzigingen kunt u gewoon het gesprek aangaan, bellen of mailen.

Recht op verwijdering
U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Hierbij moet gelet worden op hetaanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegenvernietiging.

Recht klacht indienen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Overige rechten
U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en hetrecht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan deze privacyverklaring kuntu vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

Vragen?
Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Marjolein Verbernevia: marjolein.verberne@defamiliehoeve.nl.